Правила и условия

Условия на търговското дружество Westlogic s.r.o

със седалище и адрес на управление: гр. Opava, ул. Olomoucká № 267/29, Чешка република

ЕИК: 28637372

вписано в търговския регистър при Областния съд в гр. Острава, раздел C, фирмено дело № 36070, Чешка република

за продажба на стоки чрез онлайн магазин, намиращ се на адрес www.diamanteni-gobleni-eshop.bg
  

1. Уводни разпоредби

1.1. Тези Правила и условия (наричани по-долу „Общи условия“) на търговското дружество Westlogic s.r.o., със седалище в гр. Опава, Чешка република, ЕИК: 28637372, вписано в търговския регистър при Областния съд в гр. Острава, раздел C, фирмено дело № 36070 (наричано по-долу „продавач“) уреждат в съответствие с разпоредбите на § 1751, алинея 1 от Закон № 89/2012 ДВ, Граждански кодекс (наричан по-долу „Граждански кодекс“) взаимните права и задължения на договарящите се страни, произтичащи във връзка или въз основа на договора за покупка (наричан по-долу „договор за покупка“), сключен между продавача и друго физическо лице (наричано по-долу „купувач“) чрез онлайн магазина на продавача. Онлайн магазинът се управлява от продавача на уебсайт, намиращ се на интернет адрес www.diamanteni-gobleni-eshop.bg (наричан по-долу „уебсайт“), чрез интерфейса на уебсайта (наричан по-долу „уеб интерфейс на магазина“).

1.2. Общите условия не се отнасят за случаите, когато лицето, което възнамерява да закупи стоки от продавача, е юридическо лице или лице, което при поръчването на стоките действа в рамките на бизнес дейност или свободна професия.

1.3. Разпоредби, които се отклоняват от Правилата и условията, могат да бъдат договорени в договора за покупка. Отклоняващите се разпоредби в договора за покупка имат предимство пред разпоредбите на Общите условия.

1.4. Общите условия са неразделна част от договора за покупка. Договорът за покупка и условията са съставени на Български език. Договорът за покупка може да се сключи на Български език.

1.5. Текстът на Общите условия може да се променя или допълва от продавача. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, възникнали през периода на действие на предишната версия на Общите условия.

 

2. Потребителски акаунт

2.1. Въз основа на регистрацията на купувача в уебсайта, купувачът има достъп до неговия потребителски интерфейс. Купувачът може да поръчва стоки от своя потребителски интерфейс (наричан по-долу „потребителски акаунт“). Ако уеб интерфейсът на магазина позволява, купувачът може да поръчва стоки и без регистрация директно от уеб интерфейса на магазина.

2.2. При регистрация в сайта и при поръчка на стоки купувачът е длъжен да въведе коректно и вярно всички данни. Купувачът е длъжен да актуализира данните, посочени в потребителския акаунт, в случай на промяна. Данните, предоставени от купувача в потребителския акаунт и при поръчка на стоки, се считат от продавача за верни.

2.3. Достъпът до потребителския акаунт се осигурява с потребителско име и парола. Купувачът е длъжен да пази конфиденциалност по отношение на информацията, необходима за достъп до потребителския му акаунт.

2.4. Купувачът няма право да разрешава използването на потребителския акаунт от трети лица.

2.5. Продавачът може да анулира потребителски акаунт, особено ако купувачът не използва своя потребителски акаунт повече от 240 дни или ако купувачът наруши задълженията си по договора за покупка (включително Правилата и условията).

2.6. Купувачът взима под внимание, че потребителският акаунт може да не е достъпен непрекъснато, особено по отношение на необходимата поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на продавача или необходима поддръжка на хардуерно и софтуерно оборудване на трети страни.

 

3. Сключване на договор за покупка

3.1.Цялото представяне на стоки, поместено в уеб интерфейса на магазина, е с информативен характер и продавачът не е задължен да сключва договор за покупка на тези стоки. Разпоредбите на § 1732, алинея 2 от Гражданския кодекс не се прилагат.

3.2. Уеб интерфейсът на магазина съдържа информация за стоките, включително цените на отделни стоки и разходите за връщане на стоки, ако тези стоки поради естеството си не могат да бъдат върнати по обичайния пощенски път. Цените на стоките са посочени с включен данък върху добавената стойност и всички свързани такси. Цените на стоките остават валидни за времето, в което са показани в уеб интерфейса на магазина. Тази разпоредба не ограничава възможността на продавача да сключи договор за покупка при индивидуално договорени условия.

3.3. Уеб интерфейсът на магазина съдържа също информация за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките. Информацията за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките, посочени в уеб интерфейса на магазина, е валидна само в случаите, когато стоките се доставят на територията на България.

3.4. За да поръча стоки, купувачът попълва формата за поръчка в уеб интерфейса на магазина. Формулярът за поръчка съдържа основно информация за:

3.4.1. поръчаните стоки (поръчаните стоки се "поставят" от купувача в електронната пазарска кошница на уеб интерфейса на магазина),

3.4.2. начина на плащане на покупната цена на стоките, информация за необходимия начин на доставка на поръчаните стоки и

3.4.3. информация за разходите, свързани с доставката на стоките (наричани общо по-долу „поръчка).

3.5. Преди да изпрати поръчката до продавача, купувачът има право да провери и промени данните, въведени от него в поръчката, с оглед на възможността да открие и коригира грешки, възникнали при въвеждането на данни в поръчката. Купувачът изпраща поръчката до продавача с натискане на бутона „изпрати поръчка“. Данните, посочени в поръчката, се считат за верни от продавача. Незабавно след получаване на поръчката продавачът потвърждава това на купувача по електронна поща, на имейл адреса на купувача, посочен в потребителския акаунт или в поръчката (наричан по-нататък "електронен адрес на купувача).

3.6. Продавачът винаги има право, в зависимост от естеството на поръчката (количество стоки, покупна цена, прогнозни разходи за доставка), да поиска от купувача допълнително потвърждение на поръчката (например писмено или по телефона).

3.7. След като поръчката е завършена и тя е потвърдена от доставчика, вече не е възможно да се променя.

3.8. Договорните отношения между продавача и купувача се установяват с получаването и приемането на поръчката, за което продавачът уведомява купувача по електронна поща, на имейл адреса на купувача.

3.9. Купувачът се съгласява с използването на дистанционни средства за комуникация при сключване на договора за покупка. Разходите, направени от купувача при използването на дистанционни средства за комуникация във връзка със сключването на договора за покупка (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни разговори) са за сметка на купувача, като тези разходи не се различават от основната ставка.

 

4. Цена на стоките и платежни условия

4.1. Купувачът може да заплати на продавача цената на стоките и всички останали разходи, свързани с доставката на стоките съгласно договора за покупка по начин както следва:

безкасово чрез платежна система;  

безкасово с платежна карта.

4.2. Заедно с покупната цена купувачът е длъжен да заплати на продавача и разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките в уговорения размер. Освен ако изрично е посочено друго, покупната цена включва и разходите, свързани с доставката на стоките.

4.3. Продавачът не изисква от купувача депозит или друго подобно плащане. Това не засяга разпоредбите на чл. 4.6 от Общите условия относно задължението за авансово плащане на покупната цена на стоките.

4.4. В случай на плащане в брой или с наложен платеж, покупната цена се заплаща при получаването на стоките. При безкасово плащане покупната цена е дължима в 7-дневен срок от сключването на договора за покупка.

4.5. В случая на безкасово плащане купувачът е длъжен да заплати покупната цена на стоките заедно с посочване на идентификатора на плащането. При безкасовото плащане задължението на купувача да заплати покупната цена е изпълнено с постъпването на съответната сума по сметката на продавача.

4.6. Продавачът има право, особено ако купувачът не потвърди допълнително поръчката си (чл. 3.8), да изиска плащане на цялата покупна цена, преди да изпрати стоките на купувача. Разпоредбите на § 2119, алинея 1 от Гражданския кодекс не се прилагат.

4.7. Всички отстъпки от цената на стоките, предоставени от продавача на купувача, не могат да се комбинират помежду си.

4.8. Ако това е обичайно в търговските отношения или предвидено от общообвързващи правни разпоредби, продавачът издава на купувача данъчен документ – фактура за плащанията, направени от купувача въз основа на договора за покупка. Продавачът е платец на данък добавена стойност. Продавачът издава на купувача данъчния документ – фактурата след заплащане на цената на стоките и я изпраща в електронен вид на имейл адреса на купувача.

4.9. Съгласно Закона за регистрация на продажбите, продавачът е длъжен да издаде касова бележка на купувача. В същото време продавачът е длъжен да регистрира онлайн получените продажби при своя данъчен администратор; в случай на техническа повреда най-късно до 48 часа.

 

5.Отказ от договора за покупка

5.1.Купувачът взима под внимание, че съгласно разпоредбите на § 1837 от Гражданския кодекс, не е възможно, наред с други неща, да се откаже от договора за покупка и доставка на стоки, които са били променени според желанията на купувача или за него самия, от договор за покупка и доставка на стоки, подлежащи на бързо разваляне, както и на стоки, които след доставката са били безвъзвратно смесени с други стоки, от договор за покупка и доставка на стоки в затворена опаковка, които потребителят е извадил от опаковката и които стоки не могат да бъдат върнати по хигиенни причини, както и от договор за доставка на аудио- или видеозапис или компютърна програма, ако е нарушил оригиналната им опаковка.

5.2. Ако това не е случай, посочен в чл. 5.1 от Общите условия или друг случай, в който не е възможен отказ от договора за покупка, купувачът има право да се откаже от договора за покупка в съответствие с § 1829, алинея 1 от Гражданския кодекс, в рамките на четиринадесет (14) дни от приемането на стоките, а в случай, че предмет на договора за покупка са няколко вида стоки или доставка на няколко части, този срок започва да тече от деня на приемане на последната доставка на стоките. Отказът от договора за покупка трябва да бъде изпратен на продавача в срока, посочен в предходното изречение. За отказ от договора за покупка купувачът може да използва предоставения от продавача примерен формуляр, който е приложение към Общите условия. Отказът от договора за покупка може да бъде изпратен от купувача на адреса, където продавачът упражнява стопанска дейност или на имейл адреса на продавача.

5.3. В случай на отказ от договор за покупка съгласно чл. 5.2 от Общите условия, договорът за покупка се анулира от самото начало. Стоките трябва да бъдат върнати от купувача на продавача в рамките на четиринадесет (14) дни след получаването на отказа от договора за покупка от продавача. Ако купувачът се откаже от договора за покупка, той /купувачът/ поема разходите, свързани с връщането на стоките на продавача, дори и когато стоките не могат да бъдат върнати по обичайния пощенски път поради тяхното естество.

5.4. В случай на отказ от договор за покупка съгласно чл. 5.2 от Общите условия продавачът връща паричните средства, получени от купувача, в рамките на четиринадесет (14) дни от оттеглянето от договора за покупка от страна на купувача, по същия начин, по който продавачът ги е получил от купувача. Продавачът също така има право да върне предоставените му от купувача средства при самото връщане на стоките от купувача или по друг начин, ако купувачът е съгласен и ако с това не възникнат допълнителни разходи за купувача. Ако купувачът се откаже от договора за покупка, продавачът не е длъжен да върне получените средства на купувача, преди купувачът да му върне стоките или преди да докаже, че е изпратил стоките на продавача.

5.5. Продавачът има право едностранно да прихване иска за компенсиране на вреди, причинени по стоките, от правото на купувача за възстановяване на покупната цена.

5.6. В случаите, когато купувачът има право да се откаже от договора за покупка в съответствие с § 1829, алинея 1 от Гражданския кодекс, продавачът също има право да се откаже от договора за покупка по всяко време, и то до момента на приемане на стоките от купувача. В такъв случай продавачът връща покупната цена на купувача без неоправдано забавяне, безкасово по посочената от купувача сметка.

5.7.Ако заедно със стоките купувачът е получил подарък, договорът за дарение между продавача и купувача се сключва с условие за денонсиране, че ако купувачът се откаже от договора за покупка, договорът за дарение губи валидност и купувачът е длъжен да върне на продавача стоките заедно с подаръка.

 

6. Транспорт и доставка на стоки

6.1. В случай, че видът транспорт е договорен въз основа на специална заявка от страна на купувача, купувачът поема риска и плаща всички допълнителни разходи, свързани с този вид транспорт.

6.2. Ако съгласно договора за покупка продавачът е длъжен да достави стоките на място, посочено от купувача в поръчката, купувачът е длъжен да приеме стоките при доставката им.

6.3. Ако по причини от страна на купувача е необходимо стоките да бъдат доставени повторно или по начин, различен от посочения в поръчката, купувачът е длъжен да заплати разходите, свързани с повторната доставка на стоките, респ. разходите, свързани с друг начин на доставка.

6.4. При приемане на стоките от превозвача купувачът е длъжен да провери целостта на опаковката на стоките и при установяването на каквито и да е дефекти да уведоми незабавно превозвача. В случай на увреждане на опаковката, показващо неоторизирано проникване в пратката, купувачът не е длъжен да приеме пратката от превозвача.

6.5. Допълнителни права и задължения на страните при транспортирането на стоките могат да бъдат регламентирани от специалните условия за доставка на продавача, ако такива са издадени от продавача.

 

7. Права при неизпълнение на договора за покупка

7.1. Правата и задълженията на договарящите страни по отношение на правата, произтичащи от неизпълнение на договора за покупка, се уреждат от съответните общообвързващи правни разпоредби (особено разпоредбите на § 1914 до § 1925, § 2099 до § 2117 и § 2161 до § 2174 от Гражданския кодекс).

7.2. Продавачът носи отговорност пред купувача, че стоките са без дефекти при приемането им. По-специално, продавачът е отговорен пред купувача, че в момента, в който купувачът е приел стоките:

7.2.1. стоките имат договорените между страните характеристики, а при липса на такава договореност, стоките имат характеристики, които продавачът или производителят е описал или които купувачът е очаквал по отношение на естеството им и въз основа на рекламата, извършвана от продавача или производителя на стоките,

7.2.2. стоките са подходящи за целите, които продавачът посочва при тяхната употреба или за които обикновено се използват стоки от този вид,

7.2.3. качеството или изпълнението на стоките съответства на договорената мостра или модел, ако качеството или изпълнението са определени според договорена мостра или модел,

7.2.4. стоките са в съответното количество, мярка или тегло.

7.2.5. стоките отговарят на изискванията на законовите разпоредби.

7.3. Разпоредбите, посочени в чл. 7.2 от Общите условия, не се прилагат по отношение на стоки, продадени на по-ниска цена поради дефект, въз основа на който е договорена по-ниска цена, при износване на стоките, причинено от обичайната им употреба, при стоки от втора ръка за дефект, съответстващ на степента на тяхната употреба или износване, който стоките са имали към момента на приемане от купувача, или ако това следва от естеството на стоките.

7.4. Ако дефектът стане явен в рамките на шест месеца от приемането на стоките, счита се, че стоките вече са били дефектни при приемането им. Купувачът има право да упражни правото си за обезщетение за дефект на потребителски стоки, появил се в срок от двадесет и четири месеца от приемането на стоките.

7.5. Правата произтичащи от неизпълнение на договора за покупка, се упражняват от купувача на адреса, където продавачът упражнява стопанска дейност, където е възможно приемането на рекламации с оглед на асортимента продавани стоки, евентуално и на адреса на седалището или служебния адрес на продавача.

7.6. Допълнителни права и задължения на страните, свързани с отговорността на продавача за дефекти, могат да се регламентират в Правилника за рекламация на продавача.

 

8. Други права и задължения на договарящите страни

8.1. Купувачът придобива собственост върху стоките при заплащането на тяхната пълна покупна цена.

8.2. Продавачът не е обвързан по отношение на купувача от никакви кодекси на поведение по смисъла на разпоредбите на § 1826, алинея 1, буква е) от Гражданския кодекс.

8.3. Продавачът урежда рекламации на потребителите посредством електронния адрес info@diamanteni-gobleni-eshop.bg

Продавачът праща информация относно уреждането на рекламация на купувача на имейл адреса на купувача.

8.4. За извънсъдебно уреждане на потребителски спорове, произтичащи от договор за покупка, е компетентна Чешката търговска инспекция / Česká obchodní inspekce/, със седалище: ул. Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ЕИК: 000 20 869, интернет адрес: https://adr.coi.cz/cs. Онлайн платформата за разрешаване на спорове, намираща се на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr, може да се използва за решаване на спорове между продавач и купувач, възникнали от договор за покупка.

8.5. Европейският потребителски център в Чешката република /Evropské spotřebitelské centrum Česká republika/, със седалище: ул. Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, интернет адрес: http://www.evropskyspotrebitel.cz е точката за контакт съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн разрешаване на потребителски спорове и изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители).

8.6. Продавачът има право да продава стоки въз основа на лиценз за търговия. Търговската проверка се извършва от съответната търговска служба в рамките на нейната юрисдикция. Службата за защита на личните данни / Úřad pro ochranu osobních údajů/ контролира областта на защита на личните данни. Чешката търговска инспекция, в определена степен, контролира, наред с друго, спазването на Закон № 634/1992 ДВ за защита на потребителите, с последващите изменения и допълнения.

8.7. Купувачът поема риска от промяна на обстоятелствата по смисъла на § 1765, алинея 2 от Гражданския кодекс.

8.8. С изпращането на снимка клиентът потвърждава, че е автор на въпросната снимка и е упълномощен да упражнява всички свързани с това права, включително правото за предоставяне на лиценз, и че с това той предоставя на продавача безплатен изключителен лиценз за всякакво използване на снимката без времеви, териториални или други ограничения и предоставя на продавача правото на редактиране, преработка в други авторски произведения и за други начини на използване на снимката. В случай на нарушение или невярност на това изявление, клиентът е длъжен да заплати договорната неустойка и да компенсира всички причинени щети. В случай на съмнение, че клиентът няма необходимото право да използва снимката, продавачът си запазва правото да изиска това право от клиента или да откаже да обработи снимката.

 

9. Защита на личните данни

Операторът обработва личните данни на заинтересованите страни и клиенти в съответствие с Регламент (ЕС) 679/2016 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., Закон № 480/2004 ДВ и действащото законодателство на Чешката република и Европейския съюз. Повече информация можете да намерите на страница GDPR.

Купувачът потвърждава, че предоставените лични данни са точни и че е информиран, че става въпрос за доброволно предоставяне на лични данни.

9.1. Целта на бизнес отношенията (клиент/доставчик).

За да изпълним договорните ни задължения, ние обработваме следните лични данни за период не по-дълъг от 10 години от изпълнението на последната част от договора, освен ако друга правна разпоредба изисква съхраняване на договорната документация за по-дълъг период:

  • Име, фамилия, титла, дата на раждане, постоянен адрес, адрес за контакт, имейл, телефон, факс, банкова връзка, фирма, поръчка, фактура, комуникация с клиента, рекламация (номер на поръчката, име, фамилия, имейл, дефект, снимка, номер на сметка, възстановена сума).

9.2. Цел на директния маркетинг

Като наш основателен интерес обработваме следните лични данни за период не по-дълъг от 2 години от прекратяването на договорните отношения, освен ако възразите срещу тази обработка със щракване върху връзката в долния колонтитул на всеки имейл от нас:

  • Име, фамилия, имейл, работодател, отваряне на имейл, използване на връзка в имейла.

9.3. Предназначение на счетоводната и данъчна отчетност

За да изпълняваме законовите ни задължения ние обработваме данъчни документи за период от 10 години и съответно счетоводни документи за период от 5 години.

9.4. Категория получатели

Получателите са в категориите ИТ администрация, облачен софтуер, хостинг, компании за оценка на обратната връзка, финансови услуги и транспортни услуги.

9.5. Права на клиента

За да защитите личните си данни, можете безплатно да упражнявате следните права:

  • Право на достъп – ако искате да знаете какви лични данни съхранява нашата компания за вас.
  • Право на коригиране – ако предоставената от вас информация е неточна или е променена, можете да поискате коригиране на вашите лични данни по всяко време.
  • Право на заличаване – при упражняване на това право ние ще заличим всички ваши лични данни, които идентифицираме като ненужни (нямащи законна цел) или незаконно съхранявани. Правото на заличаване се упражнява автоматично и в случай, че срокът, определен за съхраняване на личните данни, е изтекъл, ако вие оттеглите съгласието си или ние признаем вашето възражение, касаещо обработването на личните ви данни.
  • Право на ограничаване на обработването – в случай че искате да защитите правата си и нашата компания не отговаря на вашите изисквания при упражняване на правото на защита на личните данни, можете да упражните вашето право на ограничаване на обработването на данните и ние няма да използваме личните ви данни, освен когато това се изисква от закона. Ще ви информираме, ако решим да продължим да използваме вашите данни.
  • Право на преносимост на данните – ако сте ни предоставили данни въз основа на съгласие или за целите на договора, ние сме длъжни по ваше искане да предадем тези данни в електронен вид на вас или на посочен от вас получател.
  • Право на възражение – срещу обработването на лични данни като наш основателен интерес (напр. защита на собственост или защита на права), ако се нарушават вашите права и свободи.
  • Право на подаване на жалба – до нашия упълномощен служител или до Надзорния орган.

 

10. Изпращане на рекламни съобщения и съхраняване на бисквитки

10.1. Купувачът се съгласява с изпращането на информация, свързана със стоките, услугите или предприятието на продавача на имейл адреса на купувача и освен това се съгласява продавачът да изпраща търговски съобщения на имейл адреса на купувача.

10.2. Купувачът се съгласява да се съхраняват на неговия компютър т.нар. бисквитки. В случай, че е възможно да се направи покупка от уебсайта и да се изпълнят задълженията на продавача по договора за покупка без да се съхраняват т.нар. бисквитки на компютъра на купувача, купувачът може да оттегли съгласието си по предходното изречение по всяко време.

 

11. Доставка

11.1. Уведомленията относно отношенията между продавача и купувача, по-специално относно отказа от договора за покупка, следва да бъдат изпратени с препоръчана поща, освен ако в договора за покупка е посочено друго. Уведомленията се изпращат на съответния адрес за контакт на другата договаряща страна и се считат за връчени и влизат в сила в момента на получаването им по пощата, с изключение на известието за отказ от договора за покупка от страна на купувача, когато отказът е действащ, ако известието е изпратено от купувача в рамките на определения период.

11.2. За получено се счита и уведомление, чието приемане е отказано от адресата, което не е взето в срока на съхранение или е върнато като недоставимо.

11.3. Страните по договора могат да изпращат редовна кореспонденция помежду си чрез електронна поща, на имейл адреса, посочен в потребителския акаунт на купувача или посочен от купувача в поръчката, или до адреса, посочен в сайта на продавача.

 

12. Заключителни разпоредби

12.1. Ако отношението, установено с договора за покупка, съдържа международен (чуждестранен) елемент, тогава страните се съгласяват, че отношението се урежда от чешкото право. Това не засяга правата на потребителите, произтичащи от общообвързващи правни разпоредби.

12.2. Ако някоя разпоредба от Правилата и условията е невалидна или неефективна, или стане такава, невалидната разпоредба се заменя с разпоредба, чието значение е възможно най-близко до невалидната разпоредба. Невалидността или неефективността на някоя разпоредба не засяга валидността на останалите разпоредби. Промените и допълненията към договора за покупка или Общите условия изискват писмена форма.

12.3. Договорът за покупка, включително Общите условия, се архивира от продавача в електронен вид и не е достъпен.

12.4. Приложението към Общите условия съдържа примерен формулярза отказ от договора за покупка.

12.5. Данни за контакт с продавача: адрес за кореспонденция: Westlogic s.r.o., имейл адрес info@diamanteni-gobleni-eshop.bg.

 

гр. Опава дата: 12.02.2020 г.